IX Międzynarodowy Turniej Minihokeja na lodzie

26-28.04.2019, Jastrzębie-Zdrój

1.    Organizatorem turnieju jest Śląski Związek Hokeja na Lodzie.
2.    Partnerami turnieju są:
Polski Związek Hokeja na Lodzie, Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju.
3.    Uczestnicy:
        W turnieju udział biorą zawodnicy w dwóch kategoriach wiekowych:
            ● 2009 – 2010 (dziewczęta 2009 – 2010)
            ● 2011 – 2012 i młodsi (dziewczęta 2011 – 2012 i młodsze)

KATEGORIA WIEKOWA 2009 – 2010

GRUPA "A" –  JKH GKS Jastrzębie, KH LEGIA Warszawa, HK Brest II (BLR), MUKS WTH Wrocław, HK Brest (BLR), MOSM Tychy II.
GRUPA "B" – UKS ZAGŁĘBIE Sosnowiec I, MOSM Tychy I, UKS OLIVIA 17 Gdańsk, KS LUCE Cieszyn, HK ALTIS Namestovo (SVK), UKH Dębica.
GRUPA "C" –  ŁKH Łódź, MKS SOKOŁY Toruń, TMH POLONIA Bytom, KH GKS Katowice, HK LEVY Novojavorivsk (UKR), UKS ZAGŁĘBIE Sosnowiec II.
GRUPA "D" – UKH UNIA Oświęcim, MUKS ORLIK Opole, HUKS NIEDŹWIADKI Gdynia, RTH ZRYW Ruda Śląska, HC BYCI Karvina (CZE), HC BOSPOR Bohumin (CZE).

KATEGORIA WIEKOWA 2011 – 2012 i młodsi

GRUPA "A" – JKH GKS Jastrzębie, KH LEGIA Warszawa, KH GKS Katowice, TMH POLONIA Bytom, HC BYCI Karvina (CZE), MUKS ORLIK Opole.
GRUPA "B" – MOSM Tychy, ŁKH Łódź, RTH ZRYW Ruda Śląska, UKS ZAGŁĘBIE Sosnowiec, UKS Olivia 17 Gdańsk, HC BOSPOR Bohumin (CZE).

4.    W fazie grupowej (eliminacyjnej) drużyny grają w systemie „każdy z każdym,             a następnie:

Kategoria 2009 – 2010
- zespoły z miejsc 1 i 2 zagrają w grupie "G" o miejsca 1-8, w systemie            „każdy z każdym” przy czym wynik bezpośredniego spotkania osiągniętego w fazie eliminacyjnej, jest zaliczany do tabeli grupy "G".
- zespoły z miejsc 3 i 4 zagrają w grupie "F" o miejsca 9-16, w systemie          „każdy z każdym” przy czym wynik bezpośredniego spotkania osiągniętego w fazie eliminacyjnej, jest zaliczany do tabeli grupy "F”.
- zespoły z miejsc 5 i 6 zagrają w grupie "E" o miejsca 17-24, w systemie       „każdy z każdym” przy czym wynik bezpośredniego spotkania osiągniętego w fazie eliminacyjnej, jest zaliczany do tabeli grupy "E".

Kategoria 2011 – 2012 i młodsi
- zespoły z miejsc 1, 2 i 3 zagrają w grupie "D" o miejsca 1-6, w systemie       „każdy z każdym” 
- zespoły z miejsc 4, 5 i 6 zagrają w grupie "C" o miejsca 7-12, w systemie    „każdy z każdym” 

5.    Do turnieju można zgłosić maksymalnie 15 zawodników w polu + 2 bramkarzy. Minimalny skład to 12 zawodników w polu + 1 bramkarz.
6.    Dwa oddzielne kluby mogą wystawić do turnieju wspólną drużynę.
7.    Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 28.02.2019 r.
8.    Opłata organizacyjna za udział w turnieju wynosi 1000 PLN od drużyny, płatna       na numer konta bankowego:
- dla klubów polskich: Raiffeisen Bank Polska S.A. 10 1750 00 12 0000 0000 2357 9944,     tytułem wpłaty: IX Międzynarodowy Turniej Minihokeja + nazwa klubu zgłaszającego,                                                                                      
- dla klubów zagranicznych: Raiffeisen Bank Polska S.A. nr. 10 1750 00 12 0000 0000 2357 9944 nr. SWIST: RCBWPLPW, IBAN: PL, tytułem wpłaty:                   IX Międzynarodowy Turniej Minihokeja + nazwa klubu zgłaszającego.
Opłaty należy dokonać do dnia 15.03.2019 – decyduje kolejność wpłat.                  
W przypadku rezygnacji drużyny opłata nie podlega zwrotowi.
9.    Listy imienne zawodników należy zgłaszać na stronie: www.minihokej.com.pl                     IX Międzynarodowy Turniej Minihokeja na Lodzie w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 20.04.2019 r.
10.    Mecz odbywa się na zmniejszonych polach – 4 x 4 zawodników.
11.    W czasie turnieju w strefie przy tafli lodowiska mogą przebywać tylko zawodnicy drużyn uczestniczących w meczach oraz kierownicy, trenerzy (dwie osoby dorosłe – posiadające identyfikatory wydane przez organizatora turnieju). Identyfikatory przeznaczone dla trenerów będą oznaczone dużą literą „T”, natomiast identyfikatory kierowników drużyn będą oznaczone dużą literą „K”.
12.    Do każdego meczu można zgłosić maksymalnie 15 zawodników z pola + 2 bramkarzy. Składów formacji nie można zmieniać w trakcie meczu. Zmiany w formacjach, można dokonywać tylko przed kolejnym meczem, ale wówczas należy podać pisemnie              do sędziów nowy, czytelnie wypełniony formularz (nieczytelny formularz sędzia               ma prawo odrzucić – wówczas drużyna  uczestniczy w meczu na podstawie poprzedniego składu formacji). Zawodnik rezerwowy przypisany do danej formacji musi od początku posiadać ten sam kolor formacji.
13.    W meczu uczestniczą trzy formacje oznaczone kolorami:
I Formacja – kolor czerwony, II Formacja – kolor żółty, III Formacja – kolor niebieski. Czas gry jednej formacji wynosi 60 sekund.
14.    Na „boisku” znajdują się formacje jednego koloru. Zmiany formacji następują bez zatrzymania, obowiązują zmiany lotne.
15.    Zmiany formacji następują na sygnał dźwiękowy (dźwięk ze stolika sędziów funkcyjnych) „następna formacja może wejść na boisko” – rozpocząć walkę               o krążek. Po sygnale dźwiękowym drużyny mają bezwzględny nakaz pozostawienia krążka i udania się do zmiany. Obowiązuje zakaz wystrzeliwania krążka w momencie usłyszenia sygnału dźwiękowego. Wszelkie próby złamania tego przepisu będą skutkowały nałożeniem kary na następną formację. 
16.    BRAMKI: PEŁNOWYMIAROWE.
17.    Czas meczu w turnieju wynosi:
       - W KATEGORII 2009 – 2010 > mecze trwają 18 minut 
       - W KATEGORII 2011 – 2012 > mecze trwają 18 minut
18.    W turnieju nie ma dogrywki.
19.    W czasie meczu można zastąpić zawodnika w danej formacji rezerwowym przypisanym do danej formacji.
20.    Mecz rozpoczyna się wznowieniem.
21.    W czasie trwania meczu nie ma wznowień – wyjątek stanowi kontuzja zawodnika wymagająca interwencji służby medycznej – zatrzymywany jest czas                         dla wszystkich drużyn przebywających na tafli.
22.    Po zdobyciu gola, drużyna uzyskująca bramkę, ma obowiązek natychmiastowego wycofywania się na swoją połowę, którą wyznacza punkt wznowień. Drużyna, która straciła gola, rozpoczyna grę od własnej bramki podaniem od bramkarza.
23.    Obowiązuje zakaz gry ciałem.
24.    W przypadku faulu, sędzia nakłada karę – nie używając gwizdka – do końca zmiany na zawodnika faulującego, który musi opuścić taflę jak najszybciej             bez udziału w grze. 
W przypadku kolejnych faulów drużyny grającej w osłabieniu, skutkują one karą wykluczenia zawodnika z następnej formacji na pełną 60 sekundową zmianę. 
25.    Postępowanie w sytuacji, kiedy drużyna gra w osłabieniu i jeden ten sam zawodnik dokonuje 2 przewinień. Pierwszy faul skutkuje odłożonym w czasie osłabieniem dla kolejnej formacji. Kolejny faul kwalifikowany jest jako nadmierna agresja w grze. Zostaje on na lodzie do końca swojej zmiany, po czym jest wykluczony do końca meczu a drużyna ukarana osłabieniem tej formacji do końca spotkania. Oznacza to, że minimalna ilość zawodników jednej formacji przebywających na „boisku” to 3 osoby + bramkarz.
26.    Obowiązuje krążek lekki (niebieski).

27.    PUNKTACJA:

 •     za zwycięstwo w meczu – 3 punkty;
 •     za remis – 1 punkt;
 •     o kolejności miejsc decydują:
 1. Punkty
 2. Bezpośredni mecz
 3. Korzystniejsza różnica bramek
 4. Większa liczba strzelonych bramek
 5. W przypadku gdy trzy drużyny mają taką samą ilość punktów – decyduje tzw. „mała tabela”, do której zaliczane są mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami

28.    W każdej grupie, mecze odbywają się według ustalonego terminarza turnieju.
29.    Zawodnicy uczestniczący w turnieju, muszą posiadać aktualne badania lekarskie   i legitymacje szkolne (dla zawodników zagranicznych – paszporty lub inne dokumenty identyfikacyjne), które należy dostarczyć do biura turnieju przed pierwszym meczem.
30.    Klub zgłaszający musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej zawodników uczestniczących w turnieju.
31.    Składy drużyn do turnieju  / wypełnione literami drukowanymi – lub komputerowo /, należy dostarczyć do organizatora zawodów, na godzinę przed pierwszym meczem.
32.    NAGRODY i inne: Organizator zapewnia: wodę dla uczestników; kanapkę, soczek, owoc, na każdy dzień turniejowy; medale dla wszystkich zawodników drużyny         (17 sztuk) oraz  puchary – statuetki za dane miejsca.
33.    Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
34.    Organizator zastrzega sobie prawo do niewnoszenia przez kluby wniosków, protestów i skarg w formie pisemnej, elektronicznej, multimedialnej (filmy, zdjęcia itp.) W sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny oraz organizator zawodów.
35.    Osobą uprawnioną do kontaktu z biurem zawodów, jest trener drużyny lub osoba funkcyjna upoważniona pełnomocnictwem wydanym przez klub.
36.    W pobliżu tafli oraz boksów zawodniczych mogą znajdować się jedynie zawodnicy oraz osoby, które otrzymały identyfikator od organizatorów.
37.    Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
38.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
39.    Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania                   się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
40.    Organizator nie podnosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli naruszenie to jest spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności działaniem osób trzecich niebędących jego współpracownikami lub działaniem siły wyższej.
41.    Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie.                                                      
42.    Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

43. W przypadku niepełnej liczby zawodników w drużynie (12 osób) obowiązują następujące zasady:

 • Pierwsza formacja drużyny liczy 4 zawodników oznaczone kolorem czerwonym
 • Druga formacja drużyny liczy 3 zawodników oznaczone kolorem żółtym
 • Trzecia formacja drużyny liczy 3 zawodników oznaczone kolorem niebieskim

Zgoda wizerunkowa: 
Uczestnicy IX Międzynarodowego Turnieju Minihokeja na Lodzie / Jastrzębie-Zdrój 2019 r, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi zawodników, poprzez ich rejestrowanie, używanie, obróbkę, powielanie, wielokrotne rozpowszechnianie i utrwalanie w celach promocyjnych, marketingowych, dokumentalnych oraz szkoleniowych przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach         (w tym, w postaci fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).               We wskazanych powyżej celach wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na portalu społecznościowym Facebook  (w ramach profili Śląskiego Związku Hokeja              na Lodzie) oraz na stronie internetowych SZHL (www.szhl.com.pl) oraz stronie internetowej turnieju (www.minihokej.com.pl). Wizerunek nie może być użyty           w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.
 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych samorządu województwa śląskiego